ข้อมูลยื่นภาษีบ้าน

ข้อมูลยื่นภาษีบ้าน

ข้อมูลยื่นภาษีบ้าน เตรียมตัวก่อนยื่นภาษี ทำความเข้าใจเรื่อง “ภาษี” เบื้องต้น

ข้อมูลยื่นภาษีบ้าน ขายวิลล่าภูเก็ต เตรียมตัวก่อนยื่นภาษี ทำความเข้าใจเรื่อง “ภาษี” บ้าน เบื้องต้น เตรียมพร้อมก่อน “ยื่นภาษี 2563” ทำความเข้าใจเรื่อง “ภาษี” เบื้องต้น พร้อมวิธีการคำนวณ และก็อัพเดทรายการและมาตรการที่จะสามารถนำไป “ผ่อนผันภาษี” ก่อนจะต้องยื่นภายในเดือนมีนาคม 2564  buy villa phuket

เรามาดูกันว่ามีสิทธิลดหย่อนภาษีใดบ้าง? แล้วก็แต่ละอย่างมีเงื่อนไขเช่นไร? แม้กระทั้งมือใหม่ด้านภาษีก็สามารถทำความเข้าใจได้อย่างง่ายดาย

ข้อมูลยื่นภาษีบ้าน

ข้อมูลยื่นภาษีบ้าน

วิธีคำนวณภาษี และรายการลดหย่อน ก่อนยื่นภาษี 2564

ถ้าพร้อมแล้ว เรามาหาคำตอบได้ในเนื้อหานี้กันเลย! ขายวิลล่าภูเก็ต

 • รามาดูกันว่า สำหรับคนที่กำลังจะยื่นภาษีนั้น สิทธิลดหย่อนภาษีของปี 2564 มีอะไรบ้าง แล้วก็สามารถลดหย่อนได้มากน้อยแค่ไหน เพื่อจะได้คำนวณภาษีล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ โดยสิทธิสำหรับเพื่อการลดหย่อนนั้นจะแยกออกเป็นหมวดหมู่ดังที่กฏหมายระบุ ดังต่อไปนี้
 • กลุ่มภาระส่วนตัวรวมทั้งครอบครัว
 • กลุ่มมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐ
 • กลุ่มประกันชีวิต ประกันสุขภาพ รวมทั้งการลงทุน
 • กรุ๊ปสำหรับการบริจาค
 • กลุ่มอสังหาริมทรัพย์  buy villa phuket

ถัดไปเรามาดูกันว่าในแต่ละหมวดหมู่นั้นมีเนื้อหาการลดหย่อนภาษีอย่างไรบ้าง

 1. ค่าลดหย่อนส่วนตัว
  จำนวนลดหย่อน: 60,000 บาท
  เงื่อนไข: ลดหย่อนทันทีสำหรับผู้มีเงินได้ที่ทำการยื่นภาษี ขายวิลล่าภูเก็ต
 2. ค่าลดหย่อนคู่สมรส
  จำนวนลดหย่อน: 60,000 บาท
  เงื่อนไข: สำหรับสามี – ภรรยาที่จดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย โดยคู่สมรสต้องไม่มีเงินได้ หรือมีแต่ยื่นภาษีแบบแสดงรายการแบบรวมกัน
 3. ค่าลดหย่อนบุตร
  จำนวนลดหย่อน: 30,000 บาทต่อบุตร 1 คน (ไม่จำกัดจำนวนบุตร)
  เงื่อนไข:
  • หากเป็นบุตรตามกฏหมายสามารถนำมาลดหย่อนได้ไม่จำกัดจำนวนคน (นับทุกคนไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือไม่)
  • หากเป็นบุตรบุญธรรมนำมาลดหย่อนได้ไม่เกิน 3 คน (นับเฉพาะบุตรที่มีชีวิตอยู่)
  • หากมีทั้งบุตรตามกฎหมาย และบุตรบุญธรรม ให้นำบุตรตามยกฎหมายทั้งหมดมาหักภาษีก่อน แล้วจึงนำบุตรบุญธรรมมาหัก โดยรวมกันได้ ไม่เกิน 3 คน  buy villa phuket
  • หากมีบุตรตามกฏหมายเกินกว่า 3 คนขึ้นไป จะนำบุตรบุญธรรมมาหักภาษีไม่ได้
 4. เงื่อนไข:
  สำหรับการนำบุตรที่มีมาใช้ในการลดหย่อนภาษีนั้น ตัวบุตรจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้
  • บุตรจะต้องมีอายุระหว่างแรกเกิด จนถึง 20 ปี
  • หากบุตรมีอายุ 21 – 25 ปี ต้องศึกษาในระดับอนุปริญญา (ปวส.) ขึ้นไป ขายวิลล่าภูเก็ต
  • หากบุตรมีอายุเกินกว่า 25 ปี ต้องเป็นบุคคลไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ
  • บุตรต้องไม่มีเงินได้ในปีภาษีนั้นเกินกว่า 30,000 บาทขึ้นไป หรือรายได้ที่มีนั้นได้รับการยกเว้นตามกฏหมาย เช่น เงินที่ได้รับจากพ่อแม่ หรือเงินปันผล
  • ค่าลดหย่อนฝากครรภ์ และคลอดบุตร
   จำนวนลดหย่อน: สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
   เงื่อนไข: หักตามค่าใช้จ่ายจริง ทั้งค่าตรวจครรภ์ ค่าฝากครรภ์ ค่าทำคลอด ค่าบำบัดทางการแพทย์ การพักฟื้นภายในโรงพยาบาล แต่สูงสุดไม่เกิน 60,000 บาท
 5. ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดา – มารดา  buy villa phuket
  จำนวนลดหย่อน: 30,000 บาท ต่อบิดา – มารดา 1 คน โดยสามารถนับรวมบิดา – มารดาของคู่สมรสด้วยได้ (รวมสูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท) เงื่อนไข: ลดหย่อนทันทีสำหรับผู้มีเงินได้ที่ทำการยื่นภาษี
 6. ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดา – มารดา
  จำนวนลดหย่อน: 30,000 บาท ต่อบิดา – มารดา 1 คน โดยสามารถนับรวมบิดา – มารดาของคู่สมรสด้วยได้ (รวมสูงสุดไม่เกิน 120,000 บาท) เงื่อนไข: ลดหย่อนทันทีสำหรับผู้มีเงินได้ที่ทำการยื่นภาษี
 7. ค่าอุปการะผู้พิการ หรือทุพพลภาพ
  จำนวนลดหย่อน: 60,000 บาทต่อคน ขายวิลล่าภูเก็ต
  เงื่อนไข:
  • ผู้ทุพพลภาพต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ
  • ต้องเป็นผู้ที่ดูแลคนพิการตามกฏหมายว่าด้วย “การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ”
ข้อมูลยื่นภาษีบ้าน

กลุ่มประกันชีวิต ประกันสุขภาพ และการลงทุน

แบ่งออกได้ 10 สิทธิ ดังนี้

 1. เงินประกันสังคม
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 9,000 บาท  buy villa phuket
 2. เบี้ยประกันชีวิตทั่วไป หรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 3. เบี้ยประกันสุขภาพตนเอง
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 25,000 บาท
  *** ข้อ 2 และ 3 รวมกันแล้วลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 100,000 บาท
 4. เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่ ขายวิลล่าภูเก็ต
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท
 5. เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ
  จำนวนลดหย่อน: ลดหย่อนภาษีได้ 15% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 6. กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ (RMF)
  จำนวนลดหย่อน: ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท
 7. กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ / กบข. / สงเคราะห์ครูเอกชน
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท สามารถสะสมเพิ่มได้โดยขอเปลี่ยน % ที่กำหนดไว้กับนายจ้าง
 8. กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.)
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 13,200 บาท  buy villa phuket
 9. กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
  จำนวนลดหย่อน: ลดหย่อนภาษีได้ 30% ของเงินได้ ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
 10. กองทุนรวมเพื่อการออมพิเศษ (SSFX)
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท บ้าน
  *** ข้อ 5 – 10 รวมกันแล้วลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท ขายวิลล่าภูเก็ต

กลุ่มสำหรับการบริจาค

แบ่งออกได้ 2 สิทธิ ได้แก่

 1. เงินบริจาคทั่วไป
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่บริจาคจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
  เงื่อนไข: สำหรับการบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ได้แก่มูลนิธิต่างๆ สถานสงเคราะห์ สมาคม หรือวัดวาอาราม
 2. เงินบริจาคสนับสนุนพรรคการเมือง
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่บริจาคจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท  buy villa phuket

กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

แบ่งออกได้ 2 สิทธิ ได้แก่

 1. ดอกเบี้ยกู้ยืมเพื่อที่อยู่อาศัย
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 100,000 บาท
  เงื่อนไข:
  • สำหรับสินเชื่อเพื่อการเช่าซื้อบ้าน คอนโด หรือที่อยู่อาศัยเท่านั้น ขายวิลล่าภูเก็ต
  • ต้องเป็นสินเชื่อที่กู้ยืมจากสถาบันทางการเงินภายในประเทศเท่านั้น
  • หากมีการกู้มากกว่า 1 แห่งสามารถนำมาใช้ลดหย่อนรวมกันได้ แต่รวมกันต้องไม่เกิน 100,000 บาท
  • กรณีกู้ร่วม จะแบ่งดอกเบี้ยออกเท่าๆ กันตามจำนวนผู้กู้ แต่รวมแล้วแต่ละคนจะลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท
 2. โครงการ บ้าน หลังแรกปี 2559  buy villa phuket
  จำนวนลดหย่อน: ตามที่บริจาคจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 10% ของเงินได้หลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนอื่นๆ แล้ว
  เงื่อนไข: สำหรับการบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศล ได้แก่มูลนิธิต่างๆ สถานสงเคราะห์ สมาคม หรือวัดวาอาราม โครงการบ้าน

สรุป

เท่านี้ทุกคนก็รู้กันแล้วว่าสิทธิลดหย่อนภาษีต่างๆที่มีในการยื่นภาษี 2564 นั้นมีอะไรบ้าง แม้กระนั้นผู้คนจำนวนไม่ใช้น้อยชอบละเลยการยื่นภาษีกันเพราะเหตุว่าถูกคิดว่าเป็นเรื่องที่ยุ่งยากน่าปวดหัว รวมทั้งจำต้องจัดเตรียมเอกสารมากมาย แต่ว่าถ้าโดนเรียกเก็บภาษีย้อนหลังขึ้นมา บอกเลยว่าจำนวนเงินที่จะเสียอาจไม่คุ้มกันแน่นอน ทั้งยังการยื่นภาษียังช่วยประหยัดเงินในอนาคตของคุณอีกด้วย

โดยเหตุนี้! จัดการตระเตรียมเอกสารให้เพียบพร้อม ขายวิลล่าภูเก็ต แล้วก็ยื่นภาษีเป็นประจำทุกๆปีจะเป็นเรื่องดีที่สุด

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป โรงจอดรถหน้าบ้าน บ้านพร้อมสระว่ายน้ำน่าอยู่

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villaphuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa