สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน การขอสินเชื่อบ้าน

สินเชื่อบ้าน ออมสิน ขายวิลล่าภูเก็ต ธนาคารออมสิน เข้าใจและรู้ซึ้งถึงความอยากได้มี บ้าน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี ก็เลยมุ่งสนับสนุนและก็ช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง buy villa phuket ด้วยข้อแม้สบายๆและไม่ยุ่งยากเหมือนอย่างที่คิด

สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน การขอสินเชื่อบ้าน

เดี๋ยวนี้ถือว่า บ้าน เป็นสิ่งที่ใช้สร้างฐานรากของชีวิตได้อย่างดีเยี่ยม แม้กระนั้นการซื้อบ้านสักข้างหลังไม่ใช่สิ่งที่ทำกันได้ง่ายๆเนื่องจากจำเป็นจะต้องใช้เงินจำนวนหลายชิ้นสำหรับเพื่อการซื้อหรือก่อสร้างบ้าน ซึ่งคนจำนวนไม่น้อยก็ยังขาดเงินเยอะมากๆพอเพียง ด้วยเหตุดังกล่าว ก็เลยขอนำเสนอสินเชื่อสำหรับคนต้องการมีบ้านแม้กระนั้นเงินทุนยัง ไม่พร้อม กับสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินกัน ..buy villa phuket

คุณลักษณะของผู้กู้

  • มีอาชีพที่มั่นคง
  • มีรายได้ที่แน่นอน
  • มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์

เป้าหมายของสินเชื่อ

 1. กู้เพื่อซื้อที่ดินเตรียมปลูกสร้างอาคาร ขายวิลล่าภูเก็ต         

2. กู้เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคารหรือห้องชุด         

3. กู้เพื่อซื้อที่ดินและปลูกสร้างอาคารในที่ดินนั้น         

4. กู้เพื่อซื้อที่ดินที่มีอาคารของตนเอง หรือคู่สมรสปลูกสร้างอยู่         

5. กู้เพื่อปลูกสร้างหรือต่อเติมซ่อมแซมอาคาร         

6. กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองที่ดิน หรือห้องชุดของตนเอง หรือคู่สมรส จากสถาบันการเงิน buy villa phuket

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

วงเงินกู้ แบ่งได้ 3 ส่วนด้วยกัน ดังต่อไปนี้

1. วัดจากราคาประเมินหลักทรัพย์ ต้องไม่เกินร้อยละ 95 และไม่เกินร้อยละ 90 กรณีห้องชุด         

2. วัดจากราคาขายเมื่อเริ่มโครงการ ต้องไม่เกินร้อยละ 80 หรือไม่เกินร้อยละ 70 กรณีซื้อห้องชุด         

3. วัดจากราคาประเมินอาคารที่ปลูกสร้าง ต้องไม่เกินร้อยละ 100 ขายวิลล่าภูเก็ต

โดยระยะเวลาการชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 30 ปี และเมื่อรวมกับอายุผู้ขอกู้ ต้องไม่เกิน 65 ปี

อัตราค่าดอกเบี้ย แบ่งได้เป็น 2 จำพวกด้วยกัน คือ

1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบพิเศษ)

1.1 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 2 ปี

1.1.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 1 ร้อยละ 1.25                         

1.1.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 2 คือ MLR – 2.00                         

1.1.3 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 3 เป็นต้นไป คือ MLR – 0.50 buy villa phuket

 1.2 อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 3 ปี

1.2.1 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่ 1-3 ร้อยละ 3.45                         

1.2.2 อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ในปีที่ 4 เป็นต้นไป คือ MLR – 0.50

แม้กระนั้น ถ้าเกิดผิดนัดจ่าย และชำระหนี้ ดอกจะเพิ่มเ ป็นปริมาณร้อยละ 14 โดยอัตรา ค่าดอกเบี้ยนี้ ใช้ตั้งแต่ 19 เดือนเมษายน พุทธศักราช 2555 เป็นต้นไป ขายวิลล่าภูเก็ต

2. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สินเชื่อเคหะ (แบบลอยตัว)

2.1 ไม่เกิน 5 แสนบาท คือ MLR – 0.50                     

2.2 ไม่เกิน 1 ล้านบาท คือ MLR – 0.25                     

2.3 เกิน 1 ล้านบาท คือ MLR                     

2.4 กู้เพื่อซื้อที่ดินเพื่อเตรียมปลูกสร้างอาคาร                         

2.4.1 ไม่เกิน 3 ล้านบาท คือ MLR + 1.00                         

2.4.2 เกิน 3 ล้านบาท MLR + 2.00 buy villa phuket

อย่างไรก็ตาม ถ้าผิดนัดใช้หนี้ ดอกจะเพิ่ม เป็นจำนวนร้อยละ 14 โดยอัตรา ค่าดอกเบี้ยนี้ ใช้ตั้งแต่ 19 ม.ย. พุทธศักราช 2555 เป็นต้นไป

สินเชื่อบ้าน ออมสิน

หลักฐานและเอกสารประกอบคำขอกู้ในเบื้องต้น มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้กู้และคู่สมรส         

2. สำเนาใบสำคัญสมรส ใบหย่า หรือใบมรณบัตรของคู่สมรส         

3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้กู้และคู่สมรส

หลักฐานที่อื่น ๆ ที่ต้องใช้เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับการประกอบอาชีพของผู้กู้

1. ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ ลูกจ้างบริษัท จะต้องมี

1.1 หนังสือรับรองเงินเดือนของผู้กู้และคู่สมรส                     

1.2 สลิปเงินเดือน หรือ ใบเสียภาษีเงินได้                     

1.3 สำเนาบัญชีเงินฝากอย่างน้อย 6 เดือน                     

1.4 สำเนาเงินฝากธนาคาร (ถ้ามี) ขายวิลล่าภูเก็ต

2. การประกอบอาชีพอิสระ

 2.1 สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ รายชื่อผู้ถือหุ้น                     

2.2 Statement                     

2.3 งบการเงิน                     

2.4 อื่น ๆ แต่ต้องแสดงที่มาของรายได้

การแสดงหลักทรัพย์ค้ำประกัน ต้องมีหลักฐานเพิ่มจากหลักฐานปกติ ดังนี้

1. สำเนาโฉนดที่ดิน น.ส.3 ก. หรือสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (ถ่ายเอกสารทุกหน้าขนาดเท่ากับต้นฉบับ)         

2. แผนผังบริเวณที่ตั้งหลักทรัพย์         

3. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย และใบเสร็จรับเงินดาวน์  buy villa phuket       

4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้ขาย (กรณีซื้อบ้านเก่า)         

5. ราคาประเมินของกรมที่ดิน (ถ้ามี)

นี่ก็คือข้อมูลพื้นฐาน สำหรับคน ที่กำลังชั่งใจ จะก่อสร้างบ้าน แม้กระนั้น เงินทุนยัง ไม่พร้อม สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน ก็คงจะเป็นอีกลู่ทางหนึ่ง ที่ช่วยเหลือคุณ ได้ไม่มาก ก็น้อย

บ้าน หรือ ที่อยู่อาศัย เป็นหนึ่ง ในปัจจัยสี่ ที่สื่อความหมาย ต่อการเลี้ยงชีพ ของมนุษย์ ด้วยเหตุว่า บ้านเป็นสถานที่ พักผ่อน หย่อนใจ ยามที่กาย แล้วก็ใจ ของเราเมื่อยล้า ขายวิลล่าภูเก็ต จากการทำงาน

นอกเหนือจากนี้ บ้าน ยังเป็นเซฟโซน สำหรับคน อีกหลายคน อีกด้วย แม้กระนั้นการซื้อบ้าน หรือคอนโด เป็นของตนเอง ไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องมาจาก จำเป็นต้องใช้เงิน ก้อนใหญ่ทีเดียว แล้วก็นับว่าเป็นโชคดี เมื่อปัจจุบันนี้ สถาบันการเงิน หลายที่ มีผลิตภัณฑ์  ที่ชื่อว่า “สินเชื่อบ้าน” เงินกู้ยืม ประเภทหนึ่ง ที่พวกเรา ทำการกู้ มาจาก ธนาคารใด ธนาคารหนึ่ง ในระยะยาว เพื่อซื้อบ้าน หรือคอนโดนั่นเอง buy villa phuket

อ่านบทความที่น่าสนใจถัดไป บ้านเลขที่มงคล แบบบ้านไม้สัก

เพิ่มเติม : village phuket .pool villa phuket .Villas Phuket . วิลล่าราคาถูกภูเก็ต . วิลล่าภูเก็ตป่าสัก . ขายวิลล่าภูเก็ต . SALE VILLA . buy villa phuket . phuket property . property phuket . บ้านจัดสรร .pool villa. phuket village . phuket property . วิลล่าภูเก็ตที่ขาย . วิลล่า . ขายบ้านภูเก็ต . รีวิวบ้านภูเก็ต . home phuket . POOL VILLA . pool villas phuket villa